Фото мэдээ

“Уламжлалыг сэргээж, шинэчлэлийг шингээе” хэлэлцүүлэг

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠤᠭᠲᠤᠨ 《ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ

Дэлгэрэнгүй

Баянхонгорт-Үйлдвэрлэв

Орон нутагт үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулах зорилгоор “Баянхонгорт-Үйлдвэрлэв” дэлгүүрийг “Буянт богд” худалдааны төвд нээн

Дэлгэрэнгүй

Бичигтийн ам бол Байгалийн галерей

Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын нутагт орших Их Баян уулын Бичигтийн ам хэмээх Алтайн нурууны сүрлэг

Дэлгэрэнгүй