Month: November 2023

Хоршооны хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сургах сургалт

, хоршоо өөрийгөө үнэлэх үнэлгээний сургагч багш бэлтгэх, харилцан туршлага судлах сургалтыг 11 сарын 28

Дэлгэрэнгүй

“Уламжлалыг сэргээж, шинэчлэлийг шингээе” хэлэлцүүлэг

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠤᠭᠲᠤᠨ 《ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ

Дэлгэрэнгүй

АВЛИГАГҮЙ, АРХИГҮЙ” эрүүл нийгмийг хамтдаа бүтээлцэхийг уриалж байна.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс санаачлан зохион байгуулж байгаа “ШУДАРГА УДИРДАГЧ,

Дэлгэрэнгүй

Архивын баримтын нэгдсэн тооллого

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын А/569 дугаар захирамжийн хүрээнд Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын А/31

Дэлгэрэнгүй