Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Хууль тогтоомж

Авлигын эсрэг хууль Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн  тухай Нийтийн албанд нийтийн

Дэлгэрэнгүй

Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэсэн “Авлигаас урьдчилан сэргийлье” видео танилцуулгууд

Авлигатай тэмцэх газраас бэлгэсэн “Авлигаас урьдчилан сэргийлье” видео танилцуулгууд АТГ-т 2/15-ны дотор хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх

Дэлгэрэнгүй