Altangerel Munkhbat

Төсөл сонгон шалгаруулалтын зар

“Тэр бум ” мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН эзэмшилд байгуулагдсан Жимсний мод суулгац үржүүлгийн төвийг менежментийн гэрээгээр ажиллуулах ААН, хоршоог төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна. Бүрдүүлэх материал: Албан хүсэлт Бизнес санал буюу төсөл Барьцаа хөрөнгийн жагсаалт Ижил төстэй ажлын туршлага Ажилчдын мэдээлэл

READ MORE

“Уламжлалыг сэргээж, шинэчлэлийг шингээе” хэлэлцүүлэг

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠤᠭᠲᠤᠨ 《ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ》 ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ᠃ Монгол […]

READ MORE

Нягтлан бодогч ажилд авна.

READ MORE

📣4,7 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ЗАРЛАГДЛАА

READ MORE

Крикет 3 дахь өдрийн тоглолт

Крикет 3 дахь өдрийн тоглолт бэлэн боллоо. Эхний тоглолт эрэгтэй: Баянхонгор аймаг/ Хан-Уул дүүрэг

READ MORE

Крикетийн тэмцээн Баянхонгор аймагт болж байна

Крикетийн тэмцээн эхлэхэд бэлэн боллоо. Баг тамирчдад амжилт ерөөе.

READ MORE

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (2023-2030 он)-ийн төсөл

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (2023-2030 он)-ийн төсөлтэй ЭНД ДАРЖ танилцана уу.

READ MORE

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

READ MORE

Ламын гэгээний улаан үржлийн хэсгийн тэмээг үүлдэр болгох

Ламын гэгээний  улаан үржлийн хэсгийн тэмээг үүлдэр болгохоор хүсэлт явуулсаны дагуу ХХААХҮЯамны хянан магадлах улсын коммисс ажиллаа.  

READ MORE

Малын чанар сайжруулах ’’ Шинэ хөдөө хөдөө’’ төсөл

Улсын их хурлын дарга Г.Занданшатарын санаачлаагаар хэрэгжүүлж байгаа Малын чанар сайжруулах ’’ Шинэ хөдөө хөдөө’’ төслийн хүрээнд Баянхонгор аймгийн Баянбулаг омгийн өсвөр хээлтүүлэгч-500, хээлтэгч-400, Сэлэнгэ үүлдрийн Бухан бяруу-20 үржлийн хээлтэгч -43, Сарлагийн бухан бяруу-6 хонь, үхрийн ашиг шим, чанарт анхаарч цөм сүрэг бүрдүүлэх зорилгоор үржлийн малыг худалдан авч сумдад хүлээлгэн өглөө.      

READ MORE