Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын албан хаагчийн баримтлах ёс зүйн дүрэм