📣📣📣 Зохиомол хээлтүүлгийн үр дүн📣📣📣 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠭᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠡ ᠳᠦᠩ