Өмч хамгаалах орон тооны бус байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай