Өмч хамгаалах орон тооны бус байнгын зөвлөлийн шинэчлэн байгуулах тухай А/19