Үржлийн малд үзлэг, ангилалт хийх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих ажлын хэсэг томилох тухай А/15