Чанарын шаардлага хангахгүй хадгалах хугацаа хэтэрсэн 2 нэр төрлийн 68 ширхэг 1091000 /Нэг сая ерэн нэгэн мянга/ төгрөгийн түүхий эдийг устгах акт үйлдэв