Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай