Хүнсний хувьсгал, үндэсний хөдөлгөөнийг зохион байгуулах, төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай