Хүнсний хувьсгал хөдөлгөөний хүрээнд “хөдөө аж ахуйн зохистой дадал нэвтрүүлэх сургалт-ыг зохион байгуулах тухай А/32