ХХААГ-аас BEST хөтөлбөртэй хамтран хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах хүсэлтэй ААН-ийн төлөөлөлд төслийн талаар зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.

Жижиг, дунд үйлдвэрийн дэмжих хөнгөлөлттэй зээл зарлагдсантай холбоотойгоор, BEST хөтөлбөртэй хамтран хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах хүсэлтэй 3 сумын ААН-ийн төлөөлөлд төслийн талаар зөвлөн туслах үйлчилгээг өгч ажиллалаа.

 

You May Also Like