Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн III улирлын хэрэгжилт