ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН 2022 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ