Худаг, уст цэгийг хүлээж авах хяналтын ажлыг санхүүжүүлэх тухай А/41