Хоршооны хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сургах сургалт

, хоршоо өөрийгөө үнэлэх үнэлгээний сургагч багш бэлтгэх, харилцан туршлага судлах сургалтыг 11 сарын 28 нд AVSF Тогтвортой ноос, ноолуур төсөлтэй хамтран зохион байгууллаа. Сургалтад Жинст,Богд,Шинэжинст,Баян-өндөр, Баянцагаан, Баацагаан,Бөмбөгөр, Баянлиг, Өлзийт, Баян-овоо, Галуут, Баянбулаг, Баянхонгор 13 сумын 13 хоршооны 28 гишүүн, мэргэжилтнүүдийн төлөөлөл оролцсон. Сургалтын үеэр хоршоодын төлөөлөлд Ээлтэй баялаг дундын хоршооны ноолууран бүтээгдэхүүнийг танилцуулж, бусад хоршоодын сайн туршлагыг судлав.
ᠬᠣᠷᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠨᠳ AVSF ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠨᠣᠣᠰᠣ᠂ ᠨᠣᠣᠯᠣᠭᠤᠷ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠳᠦ᠂ᠪᠣᠭᠳᠠ᠂ᠰᠢᠨᠡᠵᠢᠩᠰᠡ ᠳᠦ᠂ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠯᠢᠭ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ 13 ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 13 ᠬᠣᠷᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ 28 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠡᠭᠡᠯᠢᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠣᠯᠣᠭᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠪᠠ᠃

You May Also Like