Улсын төсвийн 1.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 17 сумд газар тариалангийн техник хэрэгсэл олгов