Улсын төсвийн хөрөнгөөр бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай А/14