Төрийн захиргааны зарим албан хаагчдийн зэрэг дэвийг шинээр болон ахиулах олгох тухай