Төрийн захиргааны зарим албан хаагчдад зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгох тухай Б/16