Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдад урамшуулал олгох тухай Б/30