Төрийн албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Б/02