Сум хөгжүүлэх сан нь Хоршоог хөгжүүлэх сан болон өөрчлөгдлөө. Шинэчилсэн журамтай танилцана уу