Модны ургалтын хувь тооцох ажлын хэсэг томилох тухай А/43