Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлын 2023 оны жилийн эцсийн мэдээ