Зудтай тэмцэх төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай А/34