“Зориулалтын бус савгүй” сум, баг хөдөлгөөний удирдамж