Захиргаа аж ахуйн албаны даргын албан үүргийг Б.Цэрэнхандаар түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай Б/05