“Гэрэлт ирээдүйд гар бүү хүр” урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн арга хэмжээ