Галын аюулгүй байдлыг хариуцсан орон тооны бус албан тушаалтан томилох тухай Б/12