Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулах, хөрөнгө зарцуулах тухай А/30