Бог малын хээлтүүлэгч хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай А/24