Бог малын хээлтүүлэгч нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай