Баталгаажсан үүлдэр омгийн бог малын хээлтүүлэгчид, ангилалт хийх, бүртгэлжүүлэх тухай А/29