Баримт нягтлан шалгах комисс шинэчлэн байгуулах, ажиллах дүрэм батлах тухай А/26