Байгууллагын 2023 оны хагас жилийн ажлын үнэлгээний баг байгуулах тухай А/22