Байгууллагын эд хөрөнгийн хагас жилийн тооллого хийх тухай