Байгууллагын эд хөрөнгийн хагас жилийн тооллого хийх тухай А/20