Байгууллагын эд хөрөнгийн жилийн эцсийн тооллого хийх тухай А/39