Байгууллагын дэргэдэх залуучуудын хөгжлийн зөвлөл шинэчлэн батлах тухай А/06