Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн дотоод журам батлах тухай А/41