Байгууллагын архивын цаасан болон цахим баримт хүлээлгэн өгсөн албан хаагчдад урамшуулал олгох тухай Б/27