Албан хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, индексийн дугаар батлах тухай А/02