Албан хаагчдын 4 дүгээр улирлын үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай Б/46