Албан хаагчдын 2 дугаар улирлын үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай Б/28