Албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Б/ 09