Албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Б/11