Албан хаагчдад хоолны хөнгөлөлтийн зөрүү олгох тухай Б/35